Marinus Oostenbrink Adviezen Stedenbouw Architectuur JANUARI 2016

Gelijkwaardigheid van klein en groot

In deze nieuwsbrief wordt een reeks  van 12 recente projecten en activiteiten gebundeld en getoond. Daarbij staat de contrasterende samenhang tussen “klein en groot” centraal. Grootse visies, zoals  op ZuidasDok en A-locaties worden afgewisseld met minimale producties als een gedichtenbundel en de kleinst denkbare hotelkamer. In deze tegenstellingen worden de drie klassieke P’s van Professioneel, Politiek en Persoonlijk verenigd tot een vorm van gelijkwaardigheid.

ZUID-AS NAAR ZUID-PARK

Voor de ruimtelijke inpassing van het ZUIDASDOK is een ontwerpvisie ontwikkeld met een viertal stedelijke EKO-DUKTEN en BRUG-GEBOUWEN, als extra voet-fiets-routes tussen Amsterdam Zuid en Buitenveldert. Deze versterken niet alleen de vergroening van de zuidas als geheel, maar dragen ook bij aan reductie van geluid- en milieu-belasting. Behalve nieuwe belevings–waarden worden hiermee ook nieuwe programma’s mogelijk voor wonen, werken en leisure, met extra vloeroppervlak tot ca 1.000.000 m2 bvo.
 
STEDELIJK TUINDORP EN STATIONSPLEIN 

Een gepland kantorengebied wordt her-ontwikkeld tot een gemengd stedelijke stationsomgeving. Rond het bestaande stationsgebouw wordt een radiale hoofd-structuur voorgesteld, met groene boulevards en ringen met autovrije woonparken. Het station zelf wordt getransformeerd tot een monumentaal, overbouwd plein met gemengde voorzieningen: een nieuw brandpunt voor een sub-urbane vinexwijk.

BLAAS MUZIEK IN KAPELLEN

De Stichting Muziekkapellen KvK 55199321 heeft sinds 2012 tot doel om “muziektenten in nederlandse stads- en dorps-kernen te behouden en nieuw leven in te blazen, door jaarlijks muzikale en culturele evenementen te organiseren.”  In de zomer van 2015 worden gedurende 4 weekenden  in de zes (laatste) amsterdamse muziekkapellen ca 30 optredens georganiseerd. Marinus Oostenbrink is miv 2015 voorzitter van het nieuwe stichtingsbestuur. www.muziekkapellen.nl
 
OPEN WONEN IN GESLOTEN BOUWBLOK

In de westelijke tuinsteden van Amsterdam vindt de herontwikkeling plaats van drie bescheiden, open bouwblokken. Deze worden getransformeerd tot een groot, samenhangend, vrijwel gesloten, maar gedifferentieerd ensemble voor jongeren, studenten, starters en kleine bedrijven. Om de kwalitatieve potenties daarvan te verkennen werd een reeks van ruimtelijke modellen opgesteld, met verschillende types woningen, architectuur en openbare ruimte.
 
VAN EESTEREN MUSEUM AMSTERDAM

Door middel van een “buiten-museum,  binnen-museum en museumwoning”  in Amsterdam Slotermeer, wordt sinds 2007 door bewoners en vrijwilligers, actief aandacht gevraagd voor het erfgoed van  de visionaire stedenbouwer Cornelis van Eesteren en zijn AUP1934. Gestreefd wordt naar een nieuw te bouwen “museum-paviljoen” in 2016 aan de oostoever van de Sloterplas. Marinus Oostenbrink treedt daarbij namens het stichtingsbestuur op als “projecttracker”. www.vaneesterenmuseum.nl
 
THE TASTE OF THE AEGEAN

In samenwerking met de neerlandicus Willem Jens is een bundel samengesteld van diens gedichten, gecombineerd met getekende zeegezichten van Marinus Oostenbrink. Deze kwamen onafhankelijk van elkaar tot stand tijdens tochten door de aegeïsche zee in de jaren tachtig van de 20e eeuw. Deze bijzon-dere uitgave zal worden gepubliceerd op 15 september 2015 in een bescheiden oplage.

AUTO-DYNAMIEK EN STEDELIJKHEID

Voor een A1-locatie in midden-nederland werd een reeks van stedenbouwkundige modellen opgesteld, als onderdeel van een lineaire reeks bedrijfsgebouwen. Daarbij stond en staat de vraag centraal naar de aanvaardbaarheid en het onderscheidend vermogen van een optimaal “landmark” op een specifieke plek. Ofwel: hoe verhoudt stedelijkheid zich tot de dynamiek van het verkeers-landschap?

VAN TUINHUIS NAAR MAISON D’ARTISTE

Het bestaande tuinhuis (bouwjaar 1943) van een dubbel woonhuis (1923) werd getrans-formeerd tot een volwaardig kunstenaars-atelier. Door middel van nieuwe bovenlichten en glasdaken werden losse volumes ruimtelijk verbonden en geïntegreerd tot een vol-waardige woon-werk-atelier-woning. Daarvoor werden verschillende variant-modellen ontwikkeld, waarvan de meest effectieve en betaalbare werd opgeleverd in 2015.
 
TRANSFORMATIE EN HERONTWIKKELING

Transformatie van verouderde (kantoor)gebouwen en herontwikkeling van achterhaalde gebiedsvisies  zijn aan de orde van de dag.  Voor tenminste vier uiteenlopende situaties en locaties  werden nieuwe voorstellen gedaan, waarvan enkele inmiddels gerealiseerd.

1. Een vroeg voorbeeld is het kantoorgebouw (1980) aan de Keizersgracht Amsterdam, waarin anno 2000 subliem gesitueerde appartementen werden (her)ontwikkeld.

2. De in 2005 gerealiseerde woonbuurt  “Het Platteel” in Purmerend is de gedeeltelijke herontwikkeling van een verouderd bedrijvengebied tot een gemengd verblijfsgebied aan de rand van de historische binnenstad. 

3. Aan het Spaarne in Haarlem is het nieuwe “Scheepsmakerskwartier” in uitvoering: een waterrijk, binnenstedelijk woongebied op een historische werf-bedrijfs-locatie. zie ook www.inbo.nl

4. Voor een zwaar geluid-belaste verkeers-rotonde, gelegen in de stadsrand van een middelgrote gemeente werden enkele voorkeursvarianten uitgewerkt met voornamelijk woonfuncties, tot herkenbare “landmarks”. De relatief grote bouwvolumes en vloerprogramma’s zijn stedenbouwkundig verdedigbaar, maar werden mede ingegeven door hoge, historische locatie-kosten.

VAN VINEX NAAR VATHORST

Als bijdrage aan het “JAAR VAN DE RUIMTE 2015” vond op 15 april jl in Vathorst Amersfoort het symposium “De Kracht van Kwaliteit” plaats. Daarbij werd de historische vinex-opgave geplaatst in een toekomst-perspectief voor de komende jaren. Als lid van het Toetsteam Vathorst  “voorspelde” Marinus Oostenbrink bij deze gelegenheid een toe-nemende stedelijke verdichting met meer functiemenging en een bredere woningdifferentiatie voor meer leefstijlen en doelgroepen
www.wiemaaktnederland.nl
 
AMSTERDAMSE SCHOOL ALS TIJDMACHINE

Het Amsterdamse School Museum het “HET SCHIP” streeft naar verwerving van een rijk gedetailleerd  winkel-interieur uit 1935, ont-worpen door architect Cornelis Kruyswijk. Het maakte tot voor kort deel uit van het pand Vijzelstraat 83 in Amsterdam, als klokken-en horloge-winkel gebouwd in opdracht van de familie Spillner-Oostenbrink. Dit monumentale interieur zal binnenkort worden gerestaureerd en herbouwd in de uitbreiding van Museum Het Schip in de amsterdamse Spaarn-dammerbuurt. www.amsterdamse-school.nl
 
HET KLEINSTE HOTELKAMERTJE

Voor een minimaal hotelkamer-volume van 19 m3 werd een compleet flexibele inrichting ontwikkeld met badkamer en maximaal 3 slaapplekken. Door middel van schuifwanden en draaibedden zijn drie inrichtings-varianten mogelijk. Het ontwerp kan beschouwd worden als een betaalbaar, maar ruimtelijk hoog-waardig prototype voor uiteenlopende vormen van tijdelijk, nomadisch wonen en overnachten.
www.frida-kole.nl