OPEN BRIEFING ADVIES

OPEN BRIEFING ADVIES

Naar meer bouwen + wonen boven wegen

“WONINGEN BÓVEN STATION SLOTERDIJK. Om het tekort aan woningen in te lopen, wil de gemeente Amsterdam huizen over de sporen van Station Sloterdijk gaan bouwen. Dat kan boven het spoor wellicht tot 60 meter hoogte: vanaf met maaiveld betekent dat zestien lagen.” (citaat) In dit recente bericht (Parool 20.01.23) geeft de gemeente Amsterdam aan gebruik te willen maken van een enorm onbenut potentiëel. Sporen nemen in de stad veel scharse ruimte in, terwijl Amsterdam juist naarstig op zoek is naar locaties voor onder meer woningbouw. Een haalbaarheidsonderzoek moet aantonen in hoeverre de ambities realistisch zijn. De stichting E.O.S. (Een Open Stad) juicht dit voorgenomen onderzoek van harte toe, maar is tegelijk verbaasd dat deze aanpak niet veel eerder van de grond is gekomen. De stichting E.O.S. zet zich al vele jaren in om in deze richting structurele voorstellen te doen: er is nog zeer veel onbenutte, infrastructurele ruimte beschikbaar. Met name de zeer brede tracée’s voor wegen en sporen beslaan te samen een grondoppervlak van tenminste 600 hectare grondoppervlak. Het benutten daarvan voor nieuwe woningbouw vraagt om een meer integrale visie op samenhang en ontwikkeling van VERKEER + STEDENBOUW + WONINGBOUW + ARCHITECTUUR + OPENBARE RUIMTE. Visies en voorstellen daartoe zijn in de afgelopen 5 tot 10 jaar door de stichting E.O.S. regelmatig aangeboden aan bestuurlijk en ambtelijk Amsterdam. Betrekking hebbend op zowel het West-Spoor, als op de RingA10, de Zuid-As en het Schinkel Kwartier. Zo is aangetoond dat op, over en langs de Ring A10 (oppervlak 450 hectare) tenminste 75 Poort-Gebouwen (10 lagen hoog) haalbaar zijn met een gezamenlijke capaciteit van 110.250 woningen en 225 hectare groene, openbare ruimte. Daarmee wordt tegelijkertijd de A10 op 75 plekken OVERBRUGD, zodat de scheidende werking (binnen-buiten-rings) wordt opgeheven. Aldus ontstaat ook een nieuwe integratie van de circulaire stad, die aansluit bij de historische kenmerken van Singel, binnen- en buiten-ring. Deze ogenschijnlijk grootschalige aanpak kan gefaseerd worden uitgevoerd, in een systematische strategie met grote en betaalbare bouwstromen: lage grondkosten en bouwkosten per woning: alles reeds onderzocht en uitgewerkt door stichting E.O.S. Helaas werden deze voorstellen tot nog toe steeds door gemeente Amsterdam afgewezen. Omdat het tij nu lijkt te keren biedt E.O.S. graag haar kennis, expertise, advies aan: de stichting is graag bereid om adviserend mee te werken aan de casus Sloterdijk, maar dan ook in een veel breder en integraal kader, zoals hierboven beschreven en in bijlagen geïllustreerd. In afwachting van reacties, dank voor aandacht. Stichting E.O.S. ir. Fred Schoen(SP) Architect / drs. Egbert Rozeboom(PvdA) Bestuurskundige / drs. Bas van Vliet Advocaat / ir.Marinus Oostenbrink(GL) stedenbouwkundige. PM bijlagen

MARKT KWARTIER

MARKT KWARTIER